Regulamin - EatZone.pl

REGULAMIN z dnia 24 września 2013r.

Podstawowe zasady korzystania z diety Eatzone.pl:

 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy jaką składający zamówienie zawiera z Właścicielem serwisu Eatzone.pl
 3. W przypadku, gdy kontrahent nie akceptuje treści niektórych postanowień regulaminu istnieje możliwość ich zmiany. W celu dokonana modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu kontrahent powinien wstrzymać się z zamówieniem i skierować na adres kontakt@eatzone.pl propozycję modyfikacji określonych postanowień regulaminu ewentualnie sugestie mające na celu ich modyfikacje. Powyższa możliwość nie dotyczy jednak zmiany postanowień określających główne świadczenia stron, w tym ceny lub wynagrodzenia a także zakresu usług świadczonych przez serwis Eatzone.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Klienta. W potwierdzeniu o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaną również wskazane zmiany regulaminu dokonane w wyniku indywidualnych uzgodnień, o których mowa w pkt. 3.
 5. Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony a także, że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług Eatzone.pl.
 6. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim stanie zdrowia i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to:
  1. chorób istniejących oraz przebytych;
  2. nadciśnienia tętniczego;
  3. cukrzycy;
  4. nietolerancji laktozy;
  5. zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet informacje o ciąży albo karmieniu piersią, jak również alergie.
 7. W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem kontrahent powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 8. Właściciel serwisu Eatzone.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. odmowy udzielenia informacji dotyczące stanu zdrowia kontrahenta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia kontrahenta;
  2. nieudzieleniem przez kontrahenta wszystkich informacji, albo nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług Eatzone.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
 9. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy kontrahent jest obowiązany również do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności serwisu Eatzone.pl, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 10. Każdy zestaw Eatzone.pl składa się z 5 posiłków. W skład zestawu o którym mowa w zdaniu pierwszym wchodzą:
  1. śniadanie;
  2. drugie śniadanie;
  3. obiad;
  4. podwieczorek;
  5. kolacja;
 11. Dostawy zestawów przeznaczony do spożycia w soboty i niedziele dostarczane są w sobotę rano.
 12. Do ceny zestawów nie dolicza się dodatkowych opłat za dostawę
 13. Cena dostawy w II strefie aglomeracji warszawskiej jest ustalana indywidualnie, proszę o kontakt 537 777 537.
 14. W przypadku dostawy do rąk włąsnych występuje dopłata 10 zł
 15. W zakresie usług świadczonych przez serwis Eatzone.pl obowiązuje system przedpłaty za zamówione zestawy. W przypadku braku płatności Eatzone.pl ma prawo wstrzymać realizację zamówienia. W przypadku braku możliwości dokonania przedpłaty, kontrahent powinien niezwłocznie poinformować o tym EatZone w celu ustalenia możliwość dokonania płatności w określonym przez strony terminie.
 16. Korzystanie z usług Eatzone.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.eatzone.pl
 17. Istnieje możliwość zapłaty: przelewem lub gotówką. W przypadku płatności gotówką – wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie tej formy płatności.
 18. Na życzenie kontrahenta wystawiona zostanie faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy do zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za dietę.
 19. W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy. Warunkiem dokonania modyfikacji o których mowa w zdaniu pierwszym jest poinformowanie o wszelkich zmianach serwisu Eatzone.pl do godziny 18.00 dwa dni przed wprowadzoną zmianą. Zmiany o których mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczą modyfikacji, o których mowa w pkt. 19
 20. W przypadku zmian, które mają dotyczyć soboty lub niedzieli – informacje o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 10.00, natomiast w przypadku zmian które mają dotyczyć poniedziałku – informację o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 18.00.
 21. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 18 i 19 nie zostaną zrealizowane.
 22. Wszelkie zmiany Eatzone.pl potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez klienta adres.
 23. W przypadku dokonania zmiany w postaci np.: zmiany miejsca dostaw, zmiany rodzaju diety, czy też w przypadku rezygnacji z diety w trakcie jej trwania, klient jest zobligowany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
 24. W przypadku gdy dokonane przez kontrahenta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – ma on do wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest pisemne oświadczenie kontrahenta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego do zwrotu.
 25. W przypadku nieodebrania zestawu z winy kontrahenta przez co należy rozumieć również brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym – Eatzone.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia z należności uiszczonej przez klienta, kwoty odpowiadającej zużytym na ten cel produktom oraz nakładowi pracy związanemu z opracowaniem i przygotowaniem zestawu, a także pozostałymi kosztami związanymi z wykonaną przez Eatzone.pl usługą.
 26. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy Eatzone.pl, Eatzone.pl zobowiązuje się, w ramach możliwości technicznych serwisu, dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez kontrahenta adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z kontrahentem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z kontrahentem.
 27. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług kontrahent ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@eatzone.pl lub pisemnie na adres siedziby Eatzone.pl.
 28. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 29. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą Firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Eat Zone Sp. z o.o.
 30. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy że dane osobowe Klientów firmy Eat Zone Sp. z o.o. przechowywane są w bazie danych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień w naszej firmie oraz w celach marketingowych. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
 31. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.

Polityka Prywatności EatZone Sp.z.o.o.

Ochrona danych osobowych, jak i prywatności klientów EatZone jest dla nas kluczowym aspektem, dlatego powstał ten dokument. Polityka prywatności reguluję aspekty związane z: gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji klientów EatZone.pl

 1. Dane osobowe
  1. W czasie dokonywania zamówień zestawów dietetycznych EatZone użytkownik zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Dane, o których podanie może zostać poproszony użytkownik to w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.
  2. Dane osobowe użytkowników uzyskane w wyniku dokonywania zamówień przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkowników oraz wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
  3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest, jako oddzielna baza danych, zapewniająca właściwą ochronę.
  4. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy EatZone Sp.z.o.o.
 2. Wgląd, edycja, usuwanie danych klientów EatZone Sp.z.o.o.
  Każdemu klientowi EatZone SP. z.o.o. zapewniony jest dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 3. Przesyłanie wiadomości od EatZone Sp.z.o.o.
  EatZone.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości wiążą się z funkcjonowaniem EatZone Sp.z.o.o.
 4. Kontakt
  W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej polityki ochrony prywatności, warunków korzystania z cateringu EatZone, czy możliwości kontaktu, serwis sugeruje wysyłanie uwag na adres: kontakt@eatzone.pl
 5. Sprzedaż i udostępnianie danych
  EatZone Sp. Z.o.o. nie prowadzi obrotu, a także nie udostępnia w jakikolwiek sposób danych personalnych oraz adresowych swoich klientów.
 6. Zmiany
  Polityka prywatności EatZone Sp.z.o.o. może ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez jego wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.eatzone.pl